Icon Ръчна изработка с прецизност към детайла
Icon Персонализирани спрямо вашите желания
Icon Безплатна доставка за поръчки над 70 лв.

Общи условия

Общи условия

Последно актуализирани 15 Ноември 2023

I. ПРЕДМЕТ

чл. 1 Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на платформата за електронна търговия www.digeordie.com, които уреждат правилата за използването й, включително регулиране на отношенията и сключването на договори за покупко-продажба през „онлайн магазин“ или „сайт“на „Смарт Трейд Ин“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205896048, наричан по-долу Доставчик и потребителите и клиентите, наричани по-долу Потребители на платформата за електронна търговия www.digeordie.com, наричана по-долу платформа, електронен магазин/сайт.

Настоящите Общи търговски условия могат да бъдат променяни едностранно от „Смарт Трейд Ин“ ЕООД чрез публикуване на актуализирана версия на настоящия документ на сайта. Преди завършването на всяка конкретна поръчка системата ще поиска Вашето изрично потвърждение, че сте запознат с и приемате актуалната версия на настоящите Общи търговски условия.

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТФОРМАТА

чл. 2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на доставчици : “Смарт Трейд Ин” ЕООД
 • Седалище: гр. Полски Тръмбеш, ул. “Кирил и Методий” № 21
 • Данни за кореспонденция: e-mail: support@digeordie.com, тел: +359 899 827 457
 • Вписване в Търговския регистър – ЕИК 205896048 – “Смарт Трейд Ин” ЕООД,
 • тел. за контакт +359 899 827 457

Надзорни органи:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 • Адрес: гр. София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ №2
 • тел.: (02) 91 53 518
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • Интернет адрес: www.cpdp.bg
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 • Адрес: гр. София 1000, ПЛ. „Славейков“ №4А, ет. 3
 • тел.: (02) 93 30 565, 0700 111 22
 • Интернет адрес: www.kzp.bg
 • Интернет адрес за онлайн решаване на спорове

II. ДЕФИНИЦИИ

чл. 3 Доставчици – “Смарт Трейд Ин” ЕООД или всеки техен партньор, с които има сключени договори.

чл. 4 Платформа/Сайт/Електронен магазин – домейна http://www.digeordie.com и неговите поддомейни.

чл. 5 Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

чл. 6 Потребителски профил – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати поръчка и който съдържа информация относно Потребителя и историята на някои от действията му в сайта.

чл. 7 Поръчка – електронен документ, чрез който Потребителят изразява намерението си за закупуване на стока от платформата.

чл. 8 Стока – всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

чл. 9 Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени стоки, които се предлагат в ограничени наличности, за определен период от време, посочен от www.digeordie.com.

чл. 10 Договор – представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за покупко-продажба на стоки, неразделна част от който са настоящите общи условия.

ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите

ЗЗЛД – означава Закон за защита на личните данни

ЛИЧНИ ДАННИ – означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД

ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД – означава пощенски паричен превод по смисъла на Закона за пощенските услуги

 

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 11 Общите условия на www.digeordie.com са задължителни за всички Потребители на сайта.

чл. 12 Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно с настоящите общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

чл. 13 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „Смарт Трейд Ин” ЕООД по всяко време, чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители.

чл. 14 „Смарт Трейд Ин” ЕООДима право да извършва промени на настоящите общи условията по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретро активно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

чл. 15 Във всеки един случай на промяна на общите условия „Смарт Трейд Ин” ЕООДще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл, Вие като Потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

чл. 16 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не въвлича в недействителност или неприложимост останалите разпоредби.

чл. 17 www.digeordie.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, трябва да се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация. www.digeordie.com уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават в цветово отношение от изображенията, в зависимост от техническите параметри и настройките на устройствата за визуализация, които mотребителите използват. Цветовете на обкова може да се различават от този на снимките в зависимост от наличния на склад по време на изпълнение на поръчката. Поради естеството на материалите е възможно да има отклонения в посочените в описанията размери на продуктите.

чл. 18 Характеристиките и/или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат променяни от www.digeordie.com по всяко време и могат да съдържат грешки.

чл. 19 Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, www.digeordie.com се стреми да предостави най-подходящата и важна информация.

чл. 20 Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

чл. 21 Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. www.digeordie.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

VI.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

чл. 22 Платформата е достъпна на интернет адрес: http://www.digeordie.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително за следното:

 • Да извършват регистрация и създаване на потребителски профил за преглеждане на електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и изпълнението на договори, чрез интерфейса на страницата на електронния магазин, достъпна в интернет;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата www.digeordie.com, съгласно поддържаните от електронния магазин начини на плащане;
 • Да получават информация за нови стоки и промоции предлагани от електронния магазин;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронния магазин в интернет;

чл. 23 (1) Потребителите и Доставчицкът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Счита се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрацията, в случаите когато тя се изисква, ако Потребителят е въвел съответното потребителско име и парола за достъп в платформата.

(3) В случай, че Потребителят няма регистрация в електронният магазин, но желае да сключи договор за покупко-продажба се счита, че електронните изявления, извършени от Потребителя, са извършени от лицата, посочени в данните предоставени от Потребителя в електронното изявление.

чл. 24 (1) За да използва електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят, следва да въведе избрани от него потребителско име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Потребителското име и парола за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрационната форма на платформата.

(3) С попълването на своите данни в регистрационната форма и поставяне на отметка срещу „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) При извършване на регистрацията Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителя своевременно актуализира данните посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(5) Регистрацията може да се извърши или по време на поръчката, или от главното меню, раздел „Моят профил“ горе вдясно в онлайн магазина чрез попълване на посочените в регистрационната форма данни. Обозначените със звездичка (*) задължителни полета изискват данни, без които не е възможно да изпълним Вашите поръчки. При създаването на профил потвърждавате, че имате навършени 18 години.

чл. 25 (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ адрес, използван за обмен на изявления e „Основен контактен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на основния контактен електронен адрес, www.digeordie.comизпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща на посочения от Потребителя основен контактен електронен адрес.

(3) www.digeordie.comне носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на основния контактен електронен адрес.

чл. 26 Потребителите могат да сключват договори за покупко-продажба и като не регистрирани Потребители, като и в този случай Потребителите са задължени да се запознаят с настоящите общи условия и да ги спазват, преди да финализират своята поръчка. Регистрацията в сайта е доброволна и безплатна. Сайта може да бъде разглеждан свободно, без да е необходима регистрация.

чл. 27 С приемането на настоящите общи условия Потребителите изразяват съгласието си за сключване на договор от разстояние.

 

V.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 28 Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Кошницата на клиента.

Чл. 29 Артикулите, които предлагаме за продажба, са публикувани в онлайн магазина. В публикацията е предоставена информация за всеки артикул.

чл. 30 (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на сайта, за да сключат договор за покупко-продажба на предлаганите стоки в сайта.

чл. 31 Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоки в платформата www.digeordie.comпо следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в платформата www.digeordie.com и предоставяне на необходимите данни, в случай че Потребителят няма до този момент регистрация и желае да се регистрира.

(2) Влизане в платформата чрез потребителско име и парола за отдалечен достъп.

(3) Избиране на една или повече от предлаганите в платформата www.digeordie.com стоки и добавянето им към списъка със стоки за закупуване.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката.

(5) Избор на способ за заплащане на стоките предмет на договор за покупко-продажба, в случай, че са възможни различни способи за заплащане.

(6) Потвърждаване на поръчката.

чл. 32 Потребителите, които не са регистрирани потребители в платформата www.digeordie.com и не желаят да се регистрират могат да сключат договор за покупко-продажба на стоки съгласно процедурата описана в чл. 31 с изключение на ал (1) и (2)

Чл. 33. Преди завършването на всяка конкретна поръчка, системата ще поиска вашето изрично потвърждение, че сте запознат с и приемате актуалната версия на настоящите общи уславия.

Чл.34С преминаването през процеса за онлайн поръчка и предоставянето на изискваните Ваши данни и след натискане на бутона „Купи сега“, Вие изпращате Вашата поръчка. След като сте изпратили Вашата поръчка, ние ще Ви изпратим имейл с потвърждение за получаването й, съдържащ всички детайли за поръчката. Това потвърждение не представлява приемане на поръчката, а служи единствено и само за уведомление, че Вашата поръчка е достигнала успешно до нас.

Чл.35 Всеки отделен договор за покупка влиза в сила, едва когато Ви изпратим конкретен поръчан от Вас продукт. В случай на недостиг в наличността на поръчания от Вас продукт ние си запазваме правото да не извършим или забавим доставката, за което ще Ви информираме незабавно и ще Ви възстановим вече получени от Вас парични суми.

Чл. 36 Промени в поръчката могат да се правят в рамките на 12 часа от постъпването и/или преди поръчката да е влязла в производство, в зависимост от първото, което настъпи. За промени след това, се дължи допълнително заплащане, което ще се уточни на база етап на изработка на продукта и изисканите промени по него.

Чл. 37 Статусът на Вашата поръчка може да следите по номер на товарителницата в сайта на нашите партньори-доставчици:  Еконт Експрес ООД https://www.econt.com/services/track-shipment. Номер на товарителница ще получите, само ако в поле „Бележки към поръчката“ изрично впишете текст „Желая номер на товарителница“. Ние ще Ви изпратим номера на товарителницата в отделен имейл на посочения от Вас имейл адрес.

Чл. 38 За да извършвате поръчки в онлайн магазина, трябва да имате навършени 18 години.

Чл. 39 В пратката заедно с поръчания артикул ще получите фактура на хартиен носител.

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

чл. 40 Договорът се сключва на български език.

чл. 41 Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия достъпни на интернет адрес: www.digeordie.com

чл. 42 Договорът се сключва с „Смарт Трейд Ин“ ЕООД, освен ако изрично не е посочено друго.

Седалище:
„Смарт Трейд Ин“ ЕООД

5180 гр. Полски Тръмбеш

ул. Кирил и Методий 21

Булстат: 205896048
E-Mail: support@digeordie.com

Адрес – офис:

5180 гр. Полски Тръмбеш

ул. Кирил и Методий 21

 

(1) Страна по договора е Потребителят съгласно данните предоставени при регистрация и съдържащи се в потребителския профил за регистрирани потребители, а за нерегистрирани потребители съгласно данните предоставени от Потребителя във формата за поръчки.

(2) Доставчикът доставя стоките, предмет на договора за покупко-продажба, на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

(3) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него, чрез интерфейса на сайта стоки, срещу възнаграждение в размер и съгласно условията, определени на интерфейса на сайта и настоящите общи условия.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителя стоки в срокове и при условия, определени на интерфейса на сайта и настоящите общи условия.

(5) Цената на стоките са в български лева. Публикуваните цени на артикули са крайни и включват всички данъци и такси. Доставката е безплатна при поръчки на стойност над 70лв.

(6)Валидни са цените, публикувани в онлайн магазина, към момента на изпращане на заявката за поръчка към „Смарт Трейд ИН” ЕООД.

чл. 43 (1) Доставчикът и Потребителят сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителя независимо, че са избрани с едно електронно заявление.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражнява по отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

чл. 44 При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е длъжен да посочва точно и недвусмислено договора ( номера на поръчката ) и стоката по отношение, на която упражнява правата си.

чл. 45 (1) Стоките, които се намират на интернет страницата на електронният магазин не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен каталог, описващ стоките.

(2) В зависимост от настройките на мониторите, екрани на таблети, телефони и други устройства, които използват Потребителите, може да има цветово разминаване в стоките, които Потребителите виждат на страницата на електронният магазин и тези, които получават.

(3) След натискане на бутона „КУПИ“. Потребителя се съгласява да закупи стоките намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила.

Потребителя получава потвърждение на поръчката, договорът за покупко-продажба се счита сключен след изпращане на стоката.

чл. 46 (1) Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдените поръчки в случай, че стоките, които са предмет на договора не са налични, с дефекти и др., без да дължи каквито и да е неустойки за неизпълнението на договора за покупко-продажба.

(2) Доставчикът уведомява Потребителя за събитието по ал. 1, чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или чрез обаждане на посочения телефон за връзка във формата за поръчки. Преди изпращането на поръчаната стока, Доставчикът има право да се свърже с клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката или доставката.

 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

ДОСТАВКА, ЦЕНА, ПЛАЩАНЕ, ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ

чл. 47 (1) Доставчикът организира доставката и предаването на стоката на Потребителя чрез посредничеството на куриерски фирми в определения при сключването на договора срок или информация поместена на интерфейса на сайта.

(2) Ако срокът по ал. (1) не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчика организира доставката и предаването на стоката в разумен срок, а именно:

– доставка на продукти на склад от 1 до 3 работни дни;

– доставка на персонализирани продукти от 3 до 7 работни дни;

– експресна поръчка се приема и изработва в рамките на деня, само ако  е пусната преди 12:00 часа, поръчки получени след този час се изработват на следващия работен ден.

(3) Доставката на поръчки на стойност над 70 лв. е безплатна.

чл. 48 (1) Неперсонализираните продуктите се изпращат с опция „преглед”.

(2) Персонализираните продукти се изпращат без опция „преглед”.

(3) Персонализираните продукти не могат да бъдат връщани, освен за рекламация – при производствни дефекти.

(4) Потребителят трябва да прегледа продукта, предмет на договора за покупко-продажба в момента на предаването му от куриерската фирма и ако същият не отговаря на изискванията му да откаже да получи пратката и/или да го върне незабавно, попълвайки необходимите документи за връщане, които представляват неразделна част от пратката, която съдържа неперсонализирани продукти, след което се задължава да уведоми доставчика за връщането на продукта на електронен адрес: E-Mail: support@digeordie.com.

(5) Ако Потребителят не уведоми незабавно доставчика и съответно не върне продукта съгласно ал. (4) продукта се счита за одобрен от клиента, като съответстващ на изискванията му.

чл. 49 Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън неговия контрол.

 

ЦЕНА

Чл. 50 (1) Всички цени са в български лева и с включен данък добавена стойност и  с включени всички данъци и такси.

(2) За цена за плащане от клиента се счита съответната цена на артикула, публикувана в онлайн магазина в момента на изпращане на поръчка от Вас.

Плащане / запазване на собственост

Чл. 51 (1) Плащането се извършва с пощенски паричен превод на куриера или по банков път. В случай на банков превод, плащането ще се счита извършено при постъпване на сумата по банковата сметка на продавача. При избиране на този начин на плащане, на посочения от Вас e-mail ще Ви бъде изпратена банковата сметка на продавача, на която да извършите плащането.

(2) Дължимата  сума по фактура се заплаща в брой на куриера, доставящ Вашата пратка, при получаването й , или предварително при завършване на поръчката.

(3) Запазваме си правото в единични случаи да адаптираме начина на плащане, за което ще бъдете уведомени предварително. Артикулите остават собственост на „Смарт Трейд Ин“ ЕООД до пълното изплащане на тяхната стойност.

 

Право на отказ от договор

Чл. 52 (1) Имате право в рамките на четиринадесет дни без заявяване на конкретна причина да се откажете от договора и да върнете поръчката.( важи само за неперсонализирани поръчки)

(2) Срокът за отказ от договора е четиринадесет дни от датата на получаване на поръчаната от Вас стока.

(3) За да упражните правото си на отказ от договора, трябва да ни уведомите с ясно заявление за Вашето решение за отказ , изпратено на e-mail: support@digeordie.com, след което върнете стоката  в посочения по-горе срок на подателя: офис Speedy гр. Полски Тръмбеш за „Смарт Трейд Ин“ ЕООД.

 

Последици от отказа

Чл. 53 (1) В случай, че се откажете от продукта в момента на получаването му, можете да го върнете на куриера, преди да сте платили стойността му.

(2) В случай че се откажете от договора, след като вече сте приели пратката, ние незабавно и най-късно в срок от четиринадесет дни от датата на получаване на Вашето заявление за отказ от договора  и връщане на продукта,  ще Ви възстановим сумите, заплатени за поръчаните от Вас артикули. В този случай платената от Вас сума се възстановява по банков път, по банкова сметка, посочена в заявлението за връщане, което сте получили едновременно с продукта. Молим, до възвръщане на заплатената от Вас парична сума, съхранявайте копието от товарителницата, което сте получили от куриера при получаване на пратката.

(3) Вие следва да изпратите артикула до „Смарт Трейд Ин“ ЕООД, на следния адрес – офис Speedy гр. Полски Тръмбеш за „Смарт Трейд Ин“ ЕООД, незабавно или във всеки случай най-късно четиринадесет дни от деня, в който сте ни уведомили за оттеглянето на поръчката. Крайният срок е спазен, ако изпратите стоката в рамките на четиринадесет дни, считано от датата на получаване на стоката.

Условия за връщане на стоките

 • Наличие на всички съпътстващи документи, които сте получили при доставката – касов бон или фактура.
 • Продуктите са в ненарушен търговски вид, т.е не са ползвани/носени и са в запазена оригинална опаковка.
 • Стойността на транспортните разходи на територията на България до адреса на търговеца („Смарт Трейд Ин“ ЕООД), се поема от клиента, в случай че артикулът не подлежи на рекламация (т.е. цялостният му търговски вид отговаря напълно на характеристиките, посочени и показани в онлайн магазина на „Смарт Трейд Ин“ ЕООД).
 • Стойността на транспортните разходи на територията на България в двете посоки – от и до адреса на търговеца („Смарт Трейд Ин“ ЕООД), се поема от търговеца, в случай че артикулът подлежи на рекламация (т.е. цялостният му търговски вид е нарушен или не отговаря напълно на характеристиките, посочени и показани в онлайн магазина на „Смарт Трейд Ин“ ЕООД, извън посочените възможни отклонения, посочени в чл.17).

 

VIII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ КОИТО СЕ, ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦАТА КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗЗП

чл. 54 Правилата на настоящият раздел се прилагат единствено спрямо лицата, за които според данните посочени в договора за покупко-продажба може да се направи извода, че са Потребители по смисъла на ЗЗП, Закона за електронната търговия и/ или Директива 97/7/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителите по отношение на договорите от разстояние.

чл. 55 (1) Основните характеристики на стоките предлагани от в платформата www.digeordie.com са определени в профила на всяка стока в сайта.

(2) В зависимост от настройките на мониторите, екрани на таблети, телефони и други устройства на Потребителя може да има цветово разминаване в продуктите, които Потребителя вижда в електронният магазин и тези които получава. Изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават в цветово отношение от изображенията, в зависимост от техническите параметри и настройките на устройствата за визуализация, които mотребителите използват. Цветовете на обкова може да се различават от този на снимките в зависимост от наличния на склад по време на изпълнение на поръчката. Поради естеството на материалите е възможно да има отклонения в посочените в описанията размери на продуктите.

(3) Цените на стоките са с включени всички данъци и са указани в профила на всяка стока в платформата www.digeordie.com.

(5) Начинът на плащане, доставката и изпълнението на договора се определят в настоящите общи условия, както и чрез информация, предоставена на Потребителя чрез интерфейса на страницата на сайта.

(6) Информацията предоставена на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

чл. 56 Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане по отношение на сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

чл. 57 (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойки и без да посочва причини, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правата по ал (1) не се прилагат в следните случаи:

 • когато по-собствено желание/воля е разпоредил на Доставчика да персонализира продукта по негов избор.
 • когато стоката е използвана и е в не добър търговски вид;
 • когато е нарушена целостта на етикетите или те са премахнати;
 • когато кутията или други елементи съдържащи се в пратката са унищожени, липсват или са в лош външен вид.

(3) За изпълнение на задълженията на Доставчика по ал. 3 Потребителят трябва да се свърже с Доставчика и да уговори начина и срока за връщане на пратката и възстановяване на сумата съгласно договора за покупко-продажба, по който Потребителят упражнява правото си на отказ.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност и документи по време на срока по ал. (1).

(5) Потребителите упражняващи правата си по чл. 52 като и тези които искат да се откажат от вече направена поръчка следва да уведомят за това www.digeordie.com, като изпратят съобщение чрез контактната форма на сайта.

(6) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя да възстанови платените от него суми в срок от 5 работни дни считано от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задълженията си по договора без да дължи каквото и да е обезщетение произтичащо от неизпълнението на договора.

(7) Стоки, които са изпратени и не са получени в 7- дневен срок считано от дата на изпращане се връщат отново на Доставчика и договорът за покупко-продажба се прекратява.

 

IX. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

чл. 56 (1) Гаранционния срок на търговската гаранция на всички стоки предлагани в платформата за електронна търговия www.digeordie.comе 30 – дневен и започва да тече от датата на закупуването им.

(2) Доставчика приема рекламации в рамките на гаранционният срок на стоките.

(3) Гаранцията е валидна само на територията на Република България.

(4) Търговската гаранцията покрива единствено и само производствени дефекти.

чл. 57 Доставчика си запазва правото да не уважи искането на Потребителя в случаите на неправомерна експлоатация и/или умишлено създадено условие за рекламация.

Чл. 58 Рекламации не се приемат в следните случаи:

(1) Преждевременно износване в следствие на експлоатация в екстремни условия.

(2) Изменение на цвета на кожата след неправилно използвани средства за оцветяване и почистване/пране.

(3) Не са спазени указанията за правилна поддръжка.

чл. 59 Срокът за уреждане на рекламацията е 20 дни от датата на предявяване на рекламацията.

чл. 60 Рекламации се предявяват, чрез контакт с Доставчика.

 

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

чл. 61 (1) www.digeordie.comпредприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно ЗЗЛД.

(2) „Смарт Трейд Ин“ ЕООД гарантира надеждното съхраняване на всички предоставени лични данни от регистриралите се потребители на сайта.

(3) „Смарт Трейд Ин“ ЕООДобработва само данни, необходими за изпълнението на търговската сделка, като това са само данни, които потребителите са предоставили доброволно в рамките на регистрацията.

(4) „Смарт Трейд Ин“ ЕООДгарантира, че без Ваше съгласие данните Ви няма да бъдат събирани през онлайн магазина.

(5) Обработването на личните Ви данни се извършва при стриктно спазване на нормативните изисквания на Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия и Закона за далекосъобщенията.

Чл. 62 (1) Цел на събирането и обработката на данни в рамките на онлайн магазина на „Смарт Трейд Ин“ ЕООДе обработката на Вашата поръчка и нейното изпълнение от наша страна, както и предоставянето от „Смарт Трейд Ин“ ЕООДна други изрично заявени от Вас услуги, както и с цел отговаряне на запитвания от Ваша страна, за да ви помогнем при технически проблеми или да се свържем с Вас при нужда.

(2) „Смарт Трейд Ин“ ЕООДможе да разкрие и предостави Вашата лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „Смарт Трейд Ин“ ЕООД. „Смарт Трейд Ин“ ЕООДможе да предостави личните Ви данни на трети лица, доколкото това е позволено от приложимия закон, и ако това предоставяне е нужно за изпълнение на договор, при положение, че сте дали съгласие за такова предоставяне.

Чл. 64(1)  Вие  имате право да възразите срещу и/или откажете използването на Вашите лични данни по гореописания начин, в това число за целите на директния маркетинг, както и предоставянето им на трети лица. Възражение и/или отказ може да направите с уведомление за Вашето желание в свободен текст на имейл support@digeordie.com. Имате право на достъп по всяко време до Вашите лични данни, както и да извършвате промени по тях.

(2) „Смарт Трейд Ин“ ЕООД гарантира, че предоставената информация ще бъде използвана само и единствено в случай на изразено съгласие от Ваша страна за обработване на посочените данни, извършвано от „Смарт Трейд Ин“ ЕООД, както и че въпросната информация ще бъде третирана като конфиденциална.

 

Интернет, информационен бюлетин, мейлинг, запитвания

Чл.65  (1) По Ваше желание „Смарт Трейд Ин“ ЕООД или агенция подизпълнител на „Смарт Трейд Ин“ ЕООД Ви изпраща информация за разнообразни продукти и услуги, както и интересна информация за наши събития.

(2) В случай че с клик върху определения за целта бутон се съгласите да получавате информационен бюлетин на „Смарт Трейд Ин“ ЕООД, трябва да бъдете наясно, че Вашите въведени лични данни (име, фамилия, улица/номер на улица, адрес, пощенски код, населено място, имейл адрес) ще бъдат съхранени и обработвани от „Смарт Трейд Ин“ ЕООД.

(3) По всяко време Вие можете да се откажете от дадено съгласие чрез изпращане на писмо до „Смарт Трейд Ин“ ЕООД, 5180 гр. Полски Тръмбеш, ул. Кирил и Методий 21, с ключова дума “защита на данните” или по електронен път на имейл support@digeordie.com. Освен това можете да се откажете от получаването на информационен бюлетин с новини от „Смарт Трейд Ин“ ЕООД чрез клик върху линка „Отписване от Нюзлетъра“ в самия информационен бюлетин.

Чл. 66 (1) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителя, www.digeordie.comще изпраща данни само на електронния адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията му или при попълване на формата за поръчка.

(2) Потребителят се съгласява, че www.digeordie.comима право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетини или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в платформата www.digeordie.comили не се е отказал от получаването й писмено.

(3) Потребителя се съгласява, че www.digeordie.comима право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронният магазин.

чл. 67 (1) www.digeordie.comсъбира и обработва лични данни на Потребителя на основание чл. 4, ал.(1), т. 2 и 3 от ЗЗЛД

(2) С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява, че www.digeordie.comима право да обработва личните им данни, предоставени при използването на платформата, както и да ги предоставя на трети лица регистрирани като администратори на лични данни за целите за изпълнение на сключените договори за покупко-продажба на стоки.

(4) www.digeordie.comследва следните принципи при обработката на личните данни на потребителите/клиентите:

 • законност и добросъвестност
 • точна определеност на целите на обработка
 • точност и актуалност
 • съгласие на потребителите/клиентите за обработка на данните им

(5) Потребителят носи пълна отговорност за опазване на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или трето лице, чрез използване на потребителското им име и парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява www.digeordie.comза всеки конкретен случай на неправомерен достъп, чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

чл. 68 (1) Във всеки един момент www.digeordie.comима право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостоверява достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) ал. (1) Има отношение и към Потребители, които не са се регистрирали в сайта на електронният магазин, но са попълнили формата за поръчки и са изпратили изявление за сключване на договор за покупко-продажба.

(3) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите данни за достъп до профила си в електронният магазин www.digeordie.comима право да приложи процедура за изгубена или забравена парола за достъп.

(4)Доставчикът гарантира, че тези дaнни няма да бъдат оповеставяни противозаконно на трети лица или използвани за други цели

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл. 69 (1)  Настоящите общи условия и договора за покупко-продажба между Потребителя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

(2) При прекратяване и обявяване на ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчика

(3) По взаимно съгласие на страните в писмен вид.

(4) Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.

(5) В случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електронният магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

(6) В случай на упражняване на правото на отказ съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

чл. 70 Евентуалната недействителност на някой от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целият договор.

чл. 71 За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България

чл. 72 Всички спорове между страните по договора за покупко-продажба ще бъдат решавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

чл. 72 Настоящите общи условия влизат в сила от ……. г. за всички Потребители на платформата.

 

XIII. ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Ако имате проблем с нещо, което сте купили онлайн, можете да решите спора извънсъдебно чрез заявление към помирителни комисии към КЗП тук:

https://kzp.bg/login/

или чрез европейската онлайн платформа за решаване на спорове тук:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG/

 

XIV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за начина, по който използвате сайта ни, с партньорските си социални медии, рекламните си партньори и партньори за анализ, които може да я комбинират с друга предоставена им от Вас информация или с такава, която са събрали от ползването от Ваша страна на услугите им. Ако продължавате да използвате нашия уебсайт, Вие се съгласявате с нашите „бисквитки“.